วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นิเทศนักเรียนฝึกงานปีการศึกษา 2557

วิจัยในชั้นเรียนครูปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน งานวิจัยของครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ ชื่อโครงการ ผู้จัดทำ การนำไปใช้ประโยชน์
 1. นายณัฐวุฒิ ชดประยูร การใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาการขายตรงของนักเรียนระดับประกาศนีย แก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีผลการ
      บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 แผนกการขาย เรียนต่ำ
  นางสาวคัทลียา ฤกษ์พิไชย การใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาการขายตรงของนักเรียนระดับประกาศนีย แก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีผลการ
   
  บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกการขาย เรียนต่ำ

       
  นางสาวบุษรา สู่วรฤทธิ์ สภาพและปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา แก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีผลการ
      วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เรียนต่ำ
         
  นางสาววชิรญาณ์ แสนเงิน การแก้ไขพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ปวช.1 สาขา การตลาด  แก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีผลการ
      วิชา การขายเบื้องต้น เรียนต่ำ
  นางสาวอินทิรา จันทร์เจิญ การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนีย แก้ไขปัญาของระบบงานการเงิน
      บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการขาย  
  นางสาววาสนา นิยมทรัพย์ การศึกษาความเข้าใจในระเบียนการแต่งกายและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมใน แก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีผลการ
      การแต่งกายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เรียนต่ำ
      พานณิชยการ สาขางานการขาย  
  นายพิศิษฐ์ ชำนาญนา ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ศึกษาพฤติกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการ
      กรุงธน เรียนของนักเรียน
  นายณัฐวุฒิ ชดประยูร ศูนย์การเรียนรู้ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
          
 
นายฐกร ไวว่องกิจการ การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในตนในการลดพฤติกรรม แก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
    ความรุนแรงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  รุนแรง
    แผนกช่างกลโรงงาน  
นางสาวบุษรา สู่วรฤทธิ์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน แก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
      การส่งงาน
นางสาววชิรญาณ์ แสนเงิน การแก้ไขพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ปวช.1 สาขางาน การตลาด แก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน
    วิชาการขายเบื้องต้น 2  
นางสาวอินทิรา จันทร์เจิญ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมของครอบครัวส่งผลพฤติกรรม แก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
    ความรุนแรงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  รุนแรง
    สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย  
นางสาววาสนา นิยมทรัพย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับ แก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีผลการ
    ผู้อื่นของนักเรียนสาขาวิชาการตลาด วิชาการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ เรียนต่ำ
นางสาวปุญชรัศมิ์ สิงห์วิสุทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปการขาย ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำวิจัย
    วิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาการขาย ด้วยวิธีการสอนการเรียนการสอนแบบ ในชั้นเรียนของครู
    แบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model)