วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

ผลงานที่เป็นโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่นำไปใช้ประโยชน์
สาขางาน การตลาด  สาขาวิชา การตลาด ระดับ ปวช.
ที่
ชื่อผลงาน
จำนวนผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล
การนำไปใช้/การได้รับรางวัล
ระดับการนำไปใช้/การได้รับรางวัล
1
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(ข้าวโพดคลุกเนย)
3
1.นางสาวอินทิรา          เกียรติบรรณาการ
2.นางสาวภัทรินทร์        จงรักษ์
3.นางสาวณิชกานต์        มานะจักร
เกริกวิทยาลัย
ระดับจังหวัด
2
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(เฟรนฟราย&เกี๊ยวทอด)
3
1.นางสาวประภัสสร       สุพจนี
2.นางสาวอรนุช            นามปัญญา
3.นางสาวสุกัญญา         คงเจดีย์
เกริกวิทยาลัย
ระดับจังหวัด
3
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(ยำรวมมิตร)
3
1.นางสาวนฤมล            สมจิตร
2.นางสาวอมรรัตน์         สุวิเศษศักดิ์
3.นางสาวปนัดดา          หยวกขาว
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
ระดับภาค
4
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(น้ำอัดลม)
3
1.นางสาวสุพรรณษา      ภู่นา
2.นายสุรศักดิ์               สนเปี่ยม
3.นางสาวนิสา              ภุชงค์ประเวศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
5
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(ลูกชิ้นทิพย์)
3
1.นางสาวกาญจนา         วงษ์ภา
2.นางสาวปาลิตา           แก้วขาว
3.นางสาวอนุภา            พุทธสา
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
6
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(แซนด์วิช อบกรอบ)
3
1.นางสาวฐิฎิชดา           กรเพ็ชร
2.นางสาวจีรนันท์          มณีชัย
3.นางสาวสิริญาภรณ์       เชื้อวงศพรหม
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
7
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(ผลไม้)
2
1.นางสาววาสนา           ยาดี
2.นางสาวดรีม              ตู้สำราญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
รวม
7
20

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น