วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

ผลงานที่เป็นโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่นำไปใช้ประโยชน์
สาขางาน การตลาด สาขาวิชา การตลาด ระดับ ปวส.
ที่
ชื่อผลงาน
จำนวนผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล
การนำไปใช้/การได้รับรางวัล
ระดับการนำไปใช้/การได้รับรางวัล
1
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(นาฬิกากรอบรูป)
2
1.นางสาวนันท์พัทธ์   บุญญาพิทักษ์สกุล
2.นางสาวสมฤทัย   รอดโฉม

เกริกวิทยาลัย
ระดับจังหวัด
2
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้ามือสองผ่าน
Facebook
2
1.นางสาวนริสรา    บุญประเสริฐ
2.นางสาวจิรนันท์    บุญถาวร

เกริกวิทยาลัย
ระดับจังหวัด
3
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(ปังเย็น)
2
1.นางสาวสุวิมล     นรชาญ
2.นางสาวกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง

เกริกวิทยาลัย
ระดับจังหวัด
4
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(เฟรนฟราย)
2
1.นางสาววราภรณ์  ขื่นขัน
2.นายสุวัฒน์  เชี่ยงจ๊ง

เกริกวิทยาลัย
ระดับจังหวัด
5
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(ข้าวยำไก่แซบ)
2
1.นางสาวขวัญฤดี  อำนาจ
2.นางสาวอารีย์  ยี่จอหอ

เกริกวิทยาลัย

ระดับจังหวัด
6
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน)
2
1.นางสาววรรณา  งามเอนก
2.นายชนะพล  อู่อ้น

เกริกวิทยาลัย
ระดับจังหวัด
7
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(โคมไฟจากของเหลือใช้)
2
1.นางสาวสุภาพร    พันเพ็ง
2.นางสาวเรณุกา     นัยอินทร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

ระดับภาค

ผลงานที่เป็นโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่นำไปใช้ประโยชน์
สาขางาน การตลาด สาขาวิชา การตลาด ระดับ ปวส.
ที่
ชื่อผลงาน
จำนวนผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล
การนำไปใช้/การได้รับรางวัล
ระดับการนำไปใช้/การได้รับรางวัล
8
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(ไก่ต้มน้ำปลา)
2
1.นางสาวอริษา   เนียมหอม
2.นางสาวธนัชชา  ชมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

ระดับจังหวัด
9
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(หมูปิ้งนมสด)
2
1.นางสาวนันท์มนัส  อิ่มใจ
2.นางสาวสุนทรี  จันทร์ผิว
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

ระดับจังหวัด
10
โครงการปัจจัยในการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร
2
1.นางสาวหนึ่งฤทัย  ฉลวย
2.นายสมควร  สุวรรณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
ระดับจังหวัด
11
โครงการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(ขนมจีบ)
2
1.นายอนุชา  ทองอำไพ
2.นางสาวชญาภรณ์  ศรีประยูร

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
12
โครงการธุรกิจโครเก็ตสามสหายธัญพืช
2
1.นายพิชัย  พรหมเบญจศร
2.นางสาววาสนา  ไพรสันต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
13
โครงการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (เกี๊ยวทอด)
2
1.นายภาศุ  เปาะฉลวย
2.นางสาวสุนิตา  ศรีทับทิม

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
14
โครงการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (ไก่ทอด)
2
1.นางสาววันเพ็ญ  ศรีชื่น
2.นายนฤนาท  บุญทิศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา

ผลงานที่เป็นโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่นำไปใช้ประโยชน์
สาขางาน การตลาด สาขาวิชา การตลาด ระดับ ปวส.
ที่
ชื่อผลงาน
จำนวนผู้จัดทำ
ชื่อ-สกุล
การนำไปใช้/การได้รับรางวัล
ระดับการนำไปใช้/การได้รับรางวัล
15
โครงการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (ไข่นกกระทา)
2
1.นางสาวสุภาพร  ทองดี
2.นายชะลอ  อู๋อ้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
16
โครงการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (ขนมเค้กคุณยาย)
2
1.นายสุริยา  สะอาด
2.นางสาวชุติมา  ตองอ่อน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

สถานศึกษา
17
โครงการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (เฉาก๊วยนมสด)
2
1.นางสาวสายฝน  เนียมเทศ
2.นายดอกรัก  ฟักสุวรรณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

สถานศึกษา
18
โครงการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (ซูชิ)
2
1.นายวิโรจน์  ธรรมธิรา
2.นายวิสูตร ศรีคร้าม
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

สถานศึกษา
19
โครงการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (ปลาหมึดสดย่าง)
2
1.นายวรรณรัตน์  วิเศษสิงห์
2.นายโกเมทร์ หมั่นเขตรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
20
โครงการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (ลูกชิ้นทอด)
2
1.นายทวี  ผิวผ่อง
2.นางสาวเบญญาภา  แก้วเสริม

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
21
โครงการการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (ลูกชิ้นปิ้ง)
1
1.นายพรชัย  อยู่ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สถานศึกษา
รวม
21
41

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น